กรรมการประจำคณะ

4 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อ

ตำแหน่ง

๑. ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา

ประธานกรรมการ

๒. ผศ.ดร.กฤษฎา  กุณฑล

รองประธานกรรมการ

๓. นายมาโนชญ์  บุญญานุวัตร       

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. ดร.พระโสภณธรรมมุนี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๕. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. นายอำพล  พลศร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๗. อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ

กรรมการจากรองคณบดี

๘. ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

๙. ผศ.ดร.จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

๑๐. ผศ.ดร.สุกินา  อาแล

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ

๑๑. ผศ.ฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ

๑๒. อาจารย์กรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล

เลขานุการ