กรรมการประจำคณะ

4 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อ

ตำแหน่ง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย

ประธานกรรมการ

๒. ผศ.ดร.กฤษฎา  กุณฑล

รองประธานกรรมการ

๓. นายวิทยาศิลป์  สะอา       

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. ดร.พระโสภณธรรมมุนี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๕. ดร.ประสบ ชนามุยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. นายอำพล  พลศร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  สมจิตต์

กรรมการจากรองคณบดี

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะอื่น

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะอื่น

๑๒. อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์

กรรมการจากประธานหลักสูตร

๑๓. อาจารย์กรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล

เลขานุการ

๑๔. นางสาวกรัณฑรัตน์  เติมวิทย์ขจร

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๕. นางสาวบุรีซัน  เจ๊ะมะ

ผู้ช่วยเลขานุการ