นักศึกษา

16 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

                                                  จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
รวม
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
การประถมศึกษา
5
28
33
3
28
31
7
27
34
0
26
26
0
22
22
146
การศึกษาปฐมวัย
0
70
70
0
65
65
0
60
60
0
52
52
1
66
67 314
การสอนอิสลามศึกษา
3
29
32
4
28
32
4
19
23
3
24
27
6
23
29 143
พลศึกษาและสุขศึกษา
24
9
33
28
5
33
25
7
32
17
9
26
9
9
18 142
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
4
30
34
5
29
34
1
30
31
6
24
30
2
25
27 156
รวม 36 166 202 40 155 195 37 143 180 26 135 161 18 145 163 901