บุคลากร

ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : naowarat.t@yru.ac.th


อาจารย์ปนัดดา เรืองสงค์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (41005)

อีเมล์ : panadda.r@yru.ac.th


อาจารย์ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43300)

อีเมล์ : lunlalit.s@yru.ac.th


อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : uchuporn.b@yru.ac.th


อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : sunisa.t@yru.ac.th


ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : phimpawee.s@yru.ac.th


ผศ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 ()

อีเมล์ : karantharak.v@yru.ac.th


ดร.สุภาพร จันทรคีรี
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : suphapon.c@yru.ac.th


อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : artittaya.w@yru.ac.th


อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : janjalee.t@yru.ac.th