ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

16 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ และปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพ

3.วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

4. บริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม