ค่ายลูกเสือคุณธรรม

17 มิถุนายน 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือคุณธรรม(จิตอาสา) ระหว่างวันที่13 -15 มิ.ย. 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยอาชีวศึกษาออนมสินสมโภช99ปีวิทยานุสรณ์ ตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วม 4 มหาวิทยาลัยได้แก่

  • มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
  • สถาบันการพลศึษายะลา
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และมีคุณธรรมให้กับนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา