ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน 2,3,4,5,9

17 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน บัดนี้คุรุสภาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมแล้ว

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 5 หลักสูตร 
                          17.1 หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 1 จำนวน 98 คน
                          17.2 หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 จำนวน 94 คน
                          17.3 หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู รุ่นที่ 1 จำนวน 98 คน
                          17.4 หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 95 คน
                          17.5 หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 1 จำนวน 14 คน

รายละเอียดตามลิงค์ http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=95&did=1270

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม http://news.ksp.or.th/train_59/pdf/results/train_result59_5.pdf