ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน 6 , 7

7 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน บัดนี้คุรุสภาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมแล้ว

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 2 หลักสูตร
                          14.1 หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน รุ่นที่ 1 (จำนวน 96 คน)
                          14.2 หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา รุ่นที่ 1 (จำนวน 71 คน)

 

รายละเอียดตามลิงค์ http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=95&did=1284

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม http://news.ksp.or.th/train_59/pdf/results/train_result59_8.pdf