ครุศาสตร์ร่วมจัดงานวันเด็กพิเศษ

11 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 11มกราคม 2561งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดยะลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีอาจารย์จันจลี ลิขิตถนอมวงศ์ และอาจารย์พุมพนิต คงแสง เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษามาร่วมนันทนาการมอบความสนุกสนานให้แก่เด็กๆอีกด้วย และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิดและมอบของขวัญให้แก่เด็กๆกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย