จำนวนผู้สมัครอบรม9มาตรฐาน

17 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานที่

ชื่อมาตรฐาน

จำนวนที่รับ

จำนวนที่สมัคร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

การพัฒนาหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

จิตวิทยาสำหรับครู

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การบริหารจัดการในห้องเรียน

การวิจัยทางการศึกษา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ความเป็นครู

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

50

39

43

39

37

32

38

56

 

ข้อมูล ณ 30/1/61 15.00