นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมวิชาชีพครู

26 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค. 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย "นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1 ณ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
โดยมี รศ.ดุษฎี มัฌฌิมาภิโร ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช ดร.สุภาพร จันทรคีรี ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และอ.สุนิศา ธรรมบัญชา เป็นอาจารย์ควบคุม