ประกาศหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่

19 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ออกประกาศ เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เพื่อให้เป็นตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ