ประชุม​วางแผนการดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความรัก​สามัคคี”

1 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่​ 1 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน​ อับดุลรามัน​ เข้าร่วมประชุมแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา​ คณะครุศาสตร์​ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา​ เพื่อประชุม​วางแผนการดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความรัก​สามัคคี” ประจำปีงบประมาณ​ 2563​ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธานในที่ประชุม และมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ คณะวิทยาการจัดการ​ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร​ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา​ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย​ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นส่งเสริมให้สังคม​ ชุมชน​มีความรักความสามัคคีและมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเป็นสื่อ เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดสันติสุข