โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณทิต(Extra Time)โดยใช้หอพักเป็นฐาน

7 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เริ่มต้นการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra Time และหอพักเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา โดยดำเนินการพัฒนานักศึกษาครูคู่ขนานไปกับการสร้างหอพักนักศึกษา มีนักศึกษารุ่นแรกในโครงการจำนวน 22 คนในปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทดลองนำร่องกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรเต็มรูปและสามารถนำมาใช้พัฒนานักศึกษาครูทั้งระบบได้ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีการศึกษาที่สร้างหอพักแล้วเสร็จ ปัจจุบันมีนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาเป็นนักศึกษารุ่นนำร่องจำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 144 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเติมเต็มนักศึกษาครูตามสมรรถนะวิชาชีพครู ผ่านการเสริมกิจกรรมที่พิเศษเหนือกว่าครูปกติภายใต้หอพักเป็นฐาน โดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงพัฒนาตัวตน (self) ตามสภาพที่เป็นจริงตามบริบท เน้นความเป็นไทยที่ถูกต้อง

2. เพื่อเติมเต็มนักศึกษาครูตามทักษะทางวิชาการในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา นำองค์ความรู้มาใช้

อย่างบูรณาการได้อย่างหลากหลายที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ

ความหมายของคำว่า  “Extra Time

อักษร

คำศัพท์

ความหมาย

E

Enrichment

การเติมเต็มนักศึกษาครูให้มีคุณค่าตามสมรรถนะวิชาชีพครู

X

Extra

การเสริมกิจกรรมที่พิเศษเหนือกว่าครูปกติที่อื่นๆ

T

Training

การเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

R

Reality

การพัฒนานักศึกษาในสภาพความเป็นจริงในการเป็นตัวตนของนักศึกษา (self)

ในสภาพที่เป็นจริงตามบริบท

A

Academic

การเน้นเนื้อหา/ทักษะทางวิชาการในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา

T

Thainess

การเน้นความเป็นไทยที่ถูกต้อง

I

Intergrat

การนำองค์ความรู้ทุกอย่างมาใช้อย่างบูรณาการ

M

Management

ความสามารถจัดการตัวตนของตนเองได้/จัดการสภาพแวดล้อมได้

E

Experience

มีประสบการณ์ที่หลากหลายที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ

ที่มา : ผศ.ดร.จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์ (11 มิถุนายน 2561)

ระบบการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต

(Extra Time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตทุกคนต้องพักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา โดยตลอดระยะเวลาในการอยู่ในหอพักซึ่งเป็นเวลาที่นอกเหนือจากการเรียนปกติตามตารางเรียนของแต่ละวันนักศึกษาจะได้รับกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนเพื่อสร้างความเป็นครูที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ ดังนี้

  1. หลักสูตรตามศาสตร์(สาขาวิชา) จำนวน 576 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา ได้แก่

1.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย

1.2 สาขาการประถมศึกษา

1.3 สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

1.4 สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

1.5 สาขาการสอนอิสลามศึกษา

1.6 สาขาภาษาไทย

1.7 สาขาภาษาอังกฤษ

1.8 สาขาภาษามลายู

1.9 สาขาสังคมศึกษา

1.10 สาขาคณิตศาสตร์

1.11 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.12 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

      2. หลักสูตรกลางกิจกรรม Extra Time จำนวน 1,440 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา ได้แก่2.1  ทักษะชีวิตในหอพัก

2.1 ทักษะชีวิตในหอพัก

2.2 ทักษะการสอนภาษาไทย

2.3 ทักษะการสอนภาษาแบบพหุภาษาศึกษาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้

2.4 ทักษะภาษาอังกฤษ  (C1/B2)

2.5 ทักษะการสอบบรรจุข้าราชการครู

2.6 ทักษะการสอบใบประกอบวิชาชีพครู

2.7 ทักษะการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

2.8 ทักษะการสอนโรงเรียนตาดีกา

2.9 ทักษะการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ

2.10 ทักษะภาวะผู้นำสำหรับครูและทักษะพิเศษสำหรับครูในโรงเรียน

2.11 ทักษะการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

2.12 ทักษะผู้กำกับลูกเสือ (B.T.C.)

หมายเหตุ  : ทั้งนี้ตารางกิจกรรมโครงการและรายละเอียดในการเข้าหอพักจะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้งหลัง

      การประการผลสอบ

กิจกรรมที่ผ่านมาของรุ่นพี่นำร่องโครงการฯ ส่งผลให้พี่ๆ ได้นำประสบการณ์มาปฏิบัติในวิถีชีวิตดังนี้

ยึดแนวปฏิบัติตามแนวทางของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 3 ประการ  “พวกเราจะสร้างชาติบ้านเมืองโดยการสร้างรูปแบบเป็นครูที่ดีของชาติ” ดังนี้

1. ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ต้องนึกว่าขวานทองของไทยเป็นเมืองที่สุดยอดต้อง

ภูมิใจที่เกิดในขวานทอง

2. สอนเด็กแล้วเด็กมีงานทำ

3. เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

คำปฏิญาณตน นักศึกษารุ่นนำร่องรหัส  61

1. ข้าพเจ้าจะเป็นแบบอย่างของครูที่ดีของประเทศไทย

2. ข้าพเจ้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม

3. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้สมกับคำว่า Smart Teacher ไปสู่การเป็น Best Teacher