บุคลากร

ผศ.สิทธิชัย แพงทิพย์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : sittichai.p@yru.ac.th


ผศ.สกล สมจิตต์
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : sakol.s@yru.ac.th


อาจารย์ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : lanlalit.s@yru.ac.th


อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : ancharika.j@yru.ac.th


อาจารย์ฟาร่า สุไลมาน
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : fara.s@yru.ac.th


อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : fraydau.s@yru.ac.th


อาจารย์นูรฮัสวานี บอตอ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : nurhaswanee.b@yru.ac.th


อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : sawitri.m@yru.ac.th