บุคลากร

ผศ. ดร.สิทธิชัย แพงทิพย์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.สกล สมจิตต์
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ฟาร่า สุไลมาน
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์นูรฮัสวานี บอตอ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 0869658684 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ทักษะความเชี่ยวชาญ (Skills)

        สามารถใช้งานโปรแกรม  Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Video Editor, Cloud Learning Tools, Web based Learning ได้อย่างเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ด้านการสอน  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา 263-204 กราฟิกเพื่อการสื่อสารการศึกษา   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา WBI ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา CAI ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ด้านวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร       

พ.ศ.2557  ผู้ช่วยวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา

พ.ศ.2560  ผู้ช่วยวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาตัวละคร 3 มิติ และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Immersive virtual reality (Chula expo 2017)

พ.ศ.2561  วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตร e-learning (ฺBlended Learning) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

พ.ศ.2562  - วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู (part: Infographic) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อ Motion Graphic อย่างมืออาชีพ” หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้านการเข้าร่วมการอบรม

- NECTEC-ACE 2016
- EdTex 2017
- The 8th TCU International e-Learning Conference 2017
- The 6th PSU Education Conference 2017
- TCU International e-Learning Conference 2018: MOOCs and Beyond - The 10th TCU International e-Learning Conference 2019 : Imagine MOOCs for All

ด้านอื่นๆ  - Web Designer Virtual Museum (www.siamcvm.com)

 

 

ผลงานทางวิชาการ :

การนำเสนอผลงานวิจัย (Research Presentation)

          Saiyasit P., Atisabda W., & Kaosaiyaporn O. (2013). Open education resources for enhance multicultural education in Asean economic community. 2nd PSU-USM Seminar in Instruction Technology "Research and Trends of Technology Innovation and Multimedia in Education". Prince of Songkla University, Trang Campus.

การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Academic Publication)

Saiyasit P., Atisabda W., & Kaosaiyaporn O. (2013). Open education resources for enhance multicultural education in Asean economic community. [Abstracts]. 2nd PSU-USM Seminar in Instruction Technology "Research and Trends of Technology Innovation and Multimedia in Education". Center for Instructional Technology & Multimedia (CITM). Universiti Saina Malaysia. Penang, Malaysia. (Proceedings)

พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์, โอภาส เกาไศยาภรณ์ และ วสันต์ อติศัพท์. (2559). การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความตระหนักในคุณค่าทางพหุวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 10(2). [เมษายน-มิถุนายน 2559]

พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์, ประกอบ กรณีกิจ และ โอภาส เกาไศยาภรณ์. (2562). สภาพและความต้องการพัฒนาห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์โดยใช้การเรียนแบบปัญหาเป็นฐานในสังคม พหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Assessment of the Current State and Needs Related to Development of a Cloud-based Flipped Classroom Using Problem-based).วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 12(1). [มกราคม-มิถุนายน 2562].