ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์

21 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์

อาจารย์สกล สมจิตต์ ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์ "การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  การจัดเตรียมแผนปฏิบัติราชการ ปี 2560 และ การพัฒนางานพัฒนานักศึกษา" ในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 และ ชคะมาศ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา