การประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

10 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ และ คณบดีคณะครุศาสตร์  ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล มาเยี่ยมให้กำลังใจอาจารย์ประจำหลักสูตร