ห้องปฏิบัติการ Micro-Teaching

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ตารางการใช้ห้อง

 

**จองห้องได้ที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

- แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (ดาวน์โหลด pdf) 

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (ดาวน์โหลด word)  ควรดาว์นโหลดเป็นไฟล์