ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษบูรณาการบริบทท้องถิ่น

20 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ

                            อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

                            คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลักษณะเด่นของผลงาน :

ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษบูรณาการบริบทท้องถิ่น เป็นชุดนิทานที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการเขียนเล่าเรื่องราวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยเน้นบริบทสังคมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และการสอดแทรกคุณธรรม คติ แง่คิดต่าง ๆ ในนิทานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้กำหนดในหลักสูตรฯ จึงได้ชุดนิทาน 6 เรื่อง ที่สะท้อนคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ เรื่องที่ 1 Giving a helping hand เรื่องที่ 2 Instilling discipline เรื่องที่ 3 Living frugally เรื่องที่ 4 Loving your dwelling เรื่องที่ 5 Being faithful และเรื่องที่ 6 My great diligence