กิจกรรม

  • ตรวจประเมิน SAR 60

    วันที่ 21 มิถุนายน 2561หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมก