บุคลากร

อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน
(ประธานหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42400)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42400)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ผศ.ฮูซีน อับดุลรามัน
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42400)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40000)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : (42400)

อีเมล์ : [email protected]