บุคลากร

อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน
(ประธานหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : (42400)

อีเมล์ : ibbroheng.a@yru.ac.th


อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : (42400)

อีเมล์ : abdulhalim.a@gmail.com


อาจารย์ผศ.ฮูซีน อับดุลรามัน
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : (42400)

อีเมล์ : hooeeen.a@gmail.com


ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40001)

อีเมล์ : krisda.k@yru.ac.th


อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : (42400)

อีเมล์ : naowarart.m@yru.ac.th