ประวัติความเป็นมา

11 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาได้เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 เป็นปีแรก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับถือศาสนาอิสลาม และต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามควบคู่กัน ความต้องการดังกล่าวส่งผลให้เกิดโรงเรียนประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถานศึกษาอื่นๆ ที่จัดการศึกษาสามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการของคนในพื้นที่ ด้วยนักเรียน ผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะเรียนด้านอิสลามศึกษา ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนที่จัดการสอนด้านอิสลามศึกษา ส่วนใหญ่มีความต้องการครูผู้สอนที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพครู โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านศาสนากับศาสตร์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรตามระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นว่า การผลิตบัณฑิตด้านการสอนอิสลามศึกษาสามารถเป็นกลไกสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนอิสลามศึกษา ซึ่งถือว่า เป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง นอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินการตรงตามพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น” อีกด้วย หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาได้ครบรอบการเปิดสอน 4 ปี จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาปี 2560 ขึ้น