ปรัชญา

11 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

 

ผลิตบัณฑิตสาขาการสอนอิสลามศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางวิชาการ
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการอิสลามศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีความประเสริฐด้วยคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของอิสลาม