วัตถุประสงค์

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มีวัตถุประสงค์ในการผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านการสอนอิสลามศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้

  1. เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้อันเป็นสากลควบคู่คุณธรรมอิสลาม
  2. มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่ถูกต้อง มีความสามารถในด้านความเป็นครู และเป็นผู้นำทางการสอนอิสลามศึกษา ก้าวทันต่อวิชาการที่เปลี่ยนแปลง
    ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นแบบอย่างอันดีงามในการปฏิบัติตามหลักคำสอนอิสลาม มีคุณธรรมจริยธรรม สำนึกและศรัทธาในความเป็นครู และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
  4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
  5. สามารถใช้หลักธรรมอัลกุรอานและอัซซุนนะฮเป็นรากฐานในการแก้ปัญหาทางจริยธรรม และปัญหาต่างๆ ในชีวิตและสังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในสังคมได้อย่างเหมาะสม