อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ   

 หัสนียะห์ นะดารานิง, เนาวรัน์ มะลีลาเต๊ะ (2561). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวประวัติบรรดาศาสดาของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษาโดยใช้การสอนแบบร่วมมือ. ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

                           - ตำรา

             เนาวรัตน์  มะลีลาเต๊ะ และคณะ. หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น. ยะลา :
              โรงพิมพ์เอสพริ้นท์(2005).