นักศึกษาการสอนอิสลามศึกษาลงพืนที่จัดกิจกรรมห้องเรียนเสริมสร้างสันติสุข

27 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามคึกษา ชั้นปีที่ 3  จัดกิจกรรม "ห้องเรียนเสริมสร้างสันติสุข" ณ โรงเรียนอาสาศาสตร์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีนักเรียนชั้นอิบตีดาอียะห์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน ลักษณะของกิจกรรม ได้แก่  1) จัดตกแต่งห้องเรียนเสริมสร้างสันติสุข 2) จัดทำสมุดบันทึกความดี 3) ปลูกต้นไม้ร่วมกัน และ 4) กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอิสลามกับการเสริมสร้างสันติสุข โดยมีอาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน เป็นอาจารย์ผู้สอนและเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย