อบรมปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3”

19 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกิจกรรมที่ 20 ภายใต้โครงการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง และอาจารย์อดุลย์  ภัยชำนาญ จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการสอนอิสลามศึกษา