โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

22 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมที่ 19 ภายใต้โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องผลิตสื่อ 2 ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา