กิจกรรมถอดบทเรียนในการนำหลักสูตรสื่อหรือหนังสือหรือนวัตกรรมการสอนอิสลามศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อการนำไปใช้และขยายผล

6 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ตามที่สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้มอบหมายให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษารับผิดชอบและดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการถอดบทเรียนในการนำหลักสูตรสื่อหรือหนังสือหรือนวัตกรรมการสอนอิสลามศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อการนำไปใช้และขยายผล ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร่าชภัฎยะลา