ทักษะการเขียนภาษาอาหรับสร้างสรรค์

20 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการเขียนภาษาอาหรับสร้างสรรค์ ในกิจกรรมที่ 16 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องผลิตสื่อ 2 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา