"เปิดโลกทัศน์อิสลามกับการอ่าน" ในงาน มรย.วิชาการ

22 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม "เปิดโลกทัศน์อิสลามกับการอ่าน" ในงาน มรย.วิชาการ เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมทุกคน