สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา “ครูสำเร็จรูป บทบาทและแนวทางการพัฒนา”

17 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดโครงการสัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา ภายใต้หัวข้อ“ครูสำเร็จรูป บทบาทและแนวทางการพัฒนา” (Seminar on Islamic Education 2019 “Professional Teachers The Expected Roles and Professional Information”) ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธี และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รูฮานา สาแมง จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และดำเนินรายการสัมมนา โดยอาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในรายวิชาสัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีทักษะการจัดสัมมนาที่ถูกต้องตามกระบวนการ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาครูอิสลามศึกษาในอนาคตต่อไป

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมได้แก่คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์และนักศึกษาจาก 5 สถาบัน ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ Jamiah Islam Syekhdaud al-Fathoni