ติดบอร์ดนิเทศ

10 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนนักศึกษาทุกชั้นปี
ด้วยทางหลักสูตรได้ติดตั้งบอร์ดนิเทศที่หน้าห้องสาขา ดังนั้นทางสาขากำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้จัดบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือข่าวสารต่างๆและฝึกทักษะการจัดป้ายนิเทศในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
สัปดาห์ที่ 2 ชั้นปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 3 ชั้นปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 4 ชั้นปีที่ 4
ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตค. เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติมหัวหน้าห้องมาสอบถามได้