หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา​ ขอแสดงความยินดี กับ​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารฐาน Scopus Q4

18 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น