กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับอิสลามศึกษา

17 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา 1102448 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับอิสลามศึกษา โดยมีอาจารยื ดร.อิสมาแอ สนิ เป็นอาจารย์ผู้สอน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนเชิญอาจารย์พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา