กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

17 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4