บริการวิชาการเรื่องการจัดการการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษา

19 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กิจกรรมอบรมปฏิบัติการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาครูปฐมวัยบูรณาการอิสลามและวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้โครงการบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา