กิจกรรมอบรมเรื่อง การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษา

19 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษา ชั้น 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา