กิจกรรมรอมาฎอนสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439

31 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
จัดกิจกรรมรอมาฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมรอมาฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามให้แก่นักศึกษา และเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวการสอนอิสลามศึกษา มรย. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และชุมชน ในการนี้ ทางสาขาได้ถือโอกาสนี้อำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Sains Islam Malaysia ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจในที่ 27 พฤษภาคม 2561และเดินทางกลับในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561