ครุศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(10 มกราคม 2562) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีอาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน เป็นผู้กำกับดูแลในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ "รูปแบบการจัดกิจกรรมได้ออกแบบโดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคี มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการกับรายวิชาอิสลามกับการเสริมสร้างสันติสุข ภาคการศึกษาที่ 2/2561 พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมชุดการแสดงบนเวทีเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอนาชีดให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อีกด้วย" อาจารย์ฮูซีน กล่าว