ปรัชญาการศึกษา

30 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมือวันที่ 17 มกราคม 2559 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ร่วมกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบมเสริมทักษะความเป็นครูเรื่อง ปรัชญาการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์