นักศึกษาผลการเรียนดีเด่น เกียรตินิยมอันดับ 1

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

นางสาวอามีนะห์ เจะมิง สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รับรางวัลนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น เกียรตินิยมอันดับ 1