ประวัติความเป็นมา

20 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

               หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูพลศึกษาและสุขศึกษา รวมไปถึงบุคลากรที่ทำงานสายวิชาชีพทางพลศึกษาและสุขศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของสังคม เป็นผู้มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่จำเป็นในทางวิชาการตลอดจนวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น