ติดต่อเรา

สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์(24) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-7329-9699 ต่อ 42300