การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 โดยสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 23-28 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ซึ่งผลงานของนักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา สามารถทำผลงานมาได้ 1 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน จากเหรียญทอง 
ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น E น.ส. เบญจวรรณ พุทธฤทธิ์ น.ศ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
เหรียญเงิน
1. ประเภทปันจักลีลา (ตุงกัล) ชาย
นายมูฮำหมัดโนร์ดิง บินยาเซ็ง น.ศ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น A น.ส. สุพรรณิกา แสนโพธิ์ น.ศ.สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
3. ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น B น.ส. ฮาพีซะห์ สาแลแม น.ศ. สาขาวิชาภาษามลายู
4. ประเภทปันจักลีลาคู่ชาย (กานดา) นายสุไลมาน บอเถาะ นายสูฮัยมี โซะ น.ศ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา