ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

8 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจาร