ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวปัทมะห์ จารง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
fatu_gatoon@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
087-290-2366 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวนูรีฮัน ลือมาน๊ะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
hanleemana@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
0892960676 ต่อ