ติดต่อเรา

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 3 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299659           fax : 073-299627