ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ติดต่อเรา

ชั้น 3 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299659           fax : 073-299627