เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเด่น

14 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตไว้ ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา คือ

        "เก่งไอที  มีจิตอาสา   รู้งาน   สื่อสารมลายูกลางได้"

เอกลักษณ์ของมหาลัยราชภัฏยะลา

        "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  จังหวัดชายแดนภาคใต้"