ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 รหัส 58

29 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอนในสถานศึกษา) เรื่อง ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเปิดพิธี พร้อมชี้แจงงานคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอนในสถานศึกษา) นักศึกษาเข้าอบรมทั้งหมด 320 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาการประถมศึกษา อาจาย์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ และอาจารย์สาวิตรี  มะดอมะ เป็นผู้ประเมินกลุ่มสวัสดิการ