การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

29 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอนในสถานศึกษา) เรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม การีอูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ และนางสาวฮาลีเมาะ สะนิ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้าตะโละหะลอ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ นักศึกษาเข้าอบรมทั้งหมด 320 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาภาษาอังกฤษ อาจาย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์ตรีนุช เกิดทองคำ และอาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์  อาจารย์ประเมินกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์